Marks with skills

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ)ದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು:

ಭಾಗ -1

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ರೇಖಾಗಣಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಅಧ್ಯಾಯ 3: ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 4: ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 5: ತ್ರಿಭುಜಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 6: ರಚನೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 7: ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಭಾಗ - 2

ಅಧ್ಯಾಯ 8 : ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ

ಅಧ್ಯಾಯ 9: ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

ಅಧ್ಯಾಯ 10: ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 11: ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 12: ವೃತ್ತಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 13: ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 14: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಅಧ್ಯಾಯ 15: ಸಂಭವನೀಯತೆ

ಅನುಬಂಧ - 2

Emglish Medium

Part - 1

Chapter 1: Number System

Chapter 2: Introduction to Euclid's Geometry

Chapter 3: Lines and Angles

Chapter 4: Polynomials

Chapter 5: Triangles

Chapter 6: Constructions

Chapter 7: Quadrilaterals

Appendix - 1: Proofs in Mathematics

Part - 2

Chapter 8: Heron's Formula

Chapter 9: Coordinate Geometry

Chapter 10: Linear Equations in Two Variables

Chapter 11: Areas of Parallelograms and Triangles

Chapter 12: Circles

Chapter 13: Surface Areas and Volumes

Chapter 14: Statistics

Chapter 15: Probability

Appendix - 2: Introduction to Mathematical Modelling